ДОГОВОРИ
ДОГОВОРИUntitled Page

В случай на възникване на потребителски казус, който не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, страните по договора имат право да използват и възможностите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) и да се обърнат към съответните регулаторни органи по Закона за защита на потребителите – Комисия за защита на потребителите: гр. София, ул. Врабча 1, ет. 3, 4, 5; тел. 02 /9330565; факс: 02/9884218; e-mail: info@kzp.bg; www.kzp.bg и органите на АРС: платформа за АРС - онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.) – http://ec.europa.eu/odr.